Oznamy

Oznam (zhromaždenie 2020)

Vzhľadom na skutočnosť, že zhromaždenia sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina,
Rada SVB bude vykonávať písomné hlasovanie k otázkam, ktoré nemohli byť zhromaždením schválené.

Oznam (22.2 2011)

Oznamujeme vlastníkom SVB Silván, že sme dostali z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania:

  • 870 724,84 € bezúročnú pôžičku na zateplenie obvodového plášťa a opravu a zateplenie strechy (z vládneho programu zateplenia) – doba návratnosti 15 rokov
  • 400 000 € pôžičku na výmenu vertikálnych rozvodov vody, teplej úžitkovej vody, plynu, odtokového systému z bytov a renovácia výťahov. Úročenie pôžičky je 1%-né. Doba návratnosti 20 rokov.
  • Na obidve pôžičky ručíme fondom prevádzky, údržby a opráv, ako to bolo schválené pri písomnom hlasovaní o uvedených otázkach (pdf).
  • Generálnym dodávateľom všetkých prác bude firma E-RAN Slovakia, s r.o.
  • Termín začatia prác bude predmetom rokovania s uvedenou firmou a bude vlastníkom oznámený prostredníctvom vchodových dôverníkov a vývesných oznamov.
  • Bližšie informácie môžu získať vlastníci bytov v kancelárii SVB Silván vo vchode č. 1 každý pracovný utorok od 17:00 do 18:00