U z n e s e n i e

Z výročného zhromaždenia členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván zo dňa 9.11.2010

Miesto konania – hlavná sála  Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici.

 

Počet bytov: 342, z toho  vo vlastníctve SBD IV Bratislava: 2 byty

Zvolená mandátová a volebná komisia:p.p.  Antušeková,  Smolár, Janegová, Hederová, Abrhánová, Kruzslíková

Zvolená návrhová komisia:p.p.  Melíšek, Bujnová

Zapisovatelia: p.  Suchá, Bojnáková

Overovatelia zápisnice: p. Janics

Počet prítomných : 115

Percento účasti : 33,6

 

Zhromaždenie berie na vedomie a potvrdzuje:

 

1.      Výsledky volieb do orgánov spoločenstva v zložení:

-          predseda spoločenstva  Dušan Lukáč

-          podpredseda spoločenstva  Ján Takács

-          rada spoločenstva  Anna Rauová, Roman Gáťa, Marta Suchá, Anna Antušeková, Mária Melíšková

 

2.      Výsledky volieb overovateľov (podpisov)  na  kontrolu písomného hlasovania: Jozef Múčka, Anna Rauová, Tibor Opálek, Lujza Mozolová, Ľudovít Smolár, Lenka Chovancová, Georgína Štefeková, Ružena Bartalská, Eva Abrhánová, Darina Bojnáková, Edita Kruzslíková, Marta Suchá, Peter Máder, Anna Antušeková, Silvia Hederová, Mária Melíšková, Anna Janegová, Gabriel Janics, František Šišolák, Rudolf Kopunec, Anna Bujnová.

        Všetci členovia orgánov spoločenstva a overovatelia boli zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných.

 

3.Predbežnú informáciu o hospodárení spoločenstva k 30.9.2010  

 

Zhromaždenie schvaľuje:

 

1  Správu o činnosti rady spoločenstva za volebné  obdobie  

2  Správu predsedu spoločenstva za volebné obdobie

3  Návrh rozpočtu na rok 2011 a zálohové platby  v tom:

-         výšku príspevkov do FPÚO  na úrovni roku 2010 + 25 % za balkón

-         výšku príspevku (0,85 € za m2 a mesiac) do FPÚO za súkromné používanie spoločných priestorov,

-         platby do FS na úrovni roku 2010  a odmeny funkcionárom     v zmysle stanov spoločenstva.

4         Rozúčtovanie nákladov  na vykurovanie v roku 2011 ako doteraz – základná zložka 40% a spotrebná zložka 60%,

5        Plán údržby a opráv na rok 2011 – použitie FPÚO

6        Uvedenie „Zmluvy o spoločenstve“ do súladu so zákonom v zmysle novely č.70/2010  Z.z.

        7  Podanie návrhu na exekučné konanie na byt č.042 na Silvánskej 11  a podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby na byt č. 042 na Silvánskej 11 na uspokojenie pohľadávok podľa §15. Zhromaždenie ukladá:

1        Predsedovi spoločenstva :

- zmluvu  o spoločenstve uviesť do súladu so zákonom do 31. marca 2011    - stanovy upraviť  do 30.6.2011.

- zabezpečiť zápis záložného práva do katastra nehnuteľností k bytu č. 042 na Silvánskej 11 v prospech spoločenstva na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu.

2  Predsedovi, podpredsedovi  a rade SVB:

     - v súlade so zákonom a stanovami SVB vypracovať  „Domový poriadok“ SVB, nové „Zásady“  financovania údržby a opráv,

    Termín: nové    dokumenty   predložiť na schválenie pri najbližšom zhromaždení SVB.

 

 

Bratislava 9.11.2010                                               .......................................... 

                                                                                            Predseda komisie

 

                                                                                         

                                                                                           .........................................

                                                                                            Členovia komisie