Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov bytov

SVB Silván zo dňa 31. 5. 2011Miesto konania – hlavná sála  Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici.

 

Počet bytov: 342, z toho  vo vlastníctve SBD IV Bratislava: 2 byty

Zvolená mandátna komisia: p.p Cvangová, Antušeková, Abrhánová

Zvolená návrhová komisia: p.p. Hederová, Janics, Opálek

Zapisovatelia: p.  Suchá, Abrhánová

Overovatelia zápisnice: Bocková, Bujnová

Počet prítomných : podľa prezenčných listín

 

Zhromaždenie schvaľuje:

 

1.      Správu o hospodárení za rok 2010 - účtovnú závierku spoločenstva,  vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitie FPÚO.

2.      Záznam z kontroly hospodárenia vykonanej Radou SVB Silván za obdobie od 1.1.2010 do 3.12.2010

3.      Správu predsedu o činnosti SVB v roku 2010

4.      Zvýšenie mesačných platieb o 30 centov bez DPH mandatárovi na byt  za práce  v rámci správy od 1.6.2011

5.      Vykonanie dobrovoľnej dražby bytu č. 42 vo vchode č.11 p. Kvetoslavy Hegedusovej na  uspokojenie pohľadávok SVB Silván  podľa § 15.

6.  Podanie na súdne konanie riešenie dodatočných faktúr zo strany BAT  za dodávky TÚV – v rokoch 2008 a 2009  v prípade, ak BAT nezohľadní oprávnené požiadavky SVB Silván.    

Bratislava 31. 5.2011                                               .......................................... 

                                                                                            Predseda komisie

 

                                                                                         

                                                                                           .........................................

                                                                                            Členovia komisie