U z n e s e n i e

zo zhromaždenia členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván dňa 26.6.2013

Miesto konania – hlavná sála  Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici.

Počet bytov: 342  z toho  vo vlastníctve SBD Bratislava -  2 byty

Zvolená mandátna komisia – p. p. Marcinčín, Klusková, Bartalská

Zvolená návrhová komisia – p. Melíšková, Janics, Opálek

Zapisovateľka: p. Suchá, Bojnáková

Overovatelia zápisnice:  p. Bujnová, Kraková

Počet prítomných :  58 vlastníkov

Percento účasti : 16,95 %

Hlasovanie na zhromaždení sa konalo v zmysle § 14 Zákona o VBaNP ods.(2)  po uplynutí 1 hodiny po   začatí schôdze, schvaľovalo sa nadpolovičnou väčšinou  prítomných.

 

Zhromaždenie schvaľuje:

  1. Správu o činnosti rady SVB za rok 2012.

  2. Správu o činnosti  SVB za rok 2012.

  3. Správu o hospodárení spoločenstva za rok 2012 – účtovnú závierku.

  4. Doplnenie plánu údržby a opráv na rok 2013.

  5. Zvýšenie mesačných úhrad mandatárovi o výšku inflácie z 3,78 € na 3,92 € bez  DPH na byt (s DPH na 4,70 €) na byt od  1.7.2013.

  6. Zásadu, že pri ročnom vyúčtovaní nákladov za TÚV sa bude postupovať v súlade s vyhláškou URSO.  Nulový odber TÚV sa uzná len v prípade ak byt má „zablendovaný“a zaplombovaný prívod TUV do bytu.

  7. Penalizáciu z omeškania dlžôb a nedoplatkov ktoré prekračujú výšku 1 mesačnej zálohovej platby v percentuálnej výške, ktorú určuje NBS.

  8. Domový poriadok platný od 26.6.2013.

 

Zhromaždenie ukladá:

Predsedovi SVB, Podpredsedovi SVB a Predsedovi rady SVB:

a) prehodnotiť súčasný stav poistenia nášho domu tak, aby SVB mohlo bez medzičlánku  (SVB – poisťovňa) – bez poskytovateľa poistného servisu vybrať najvhodnejšiu poisťovňu s najlepšou ponukou. V súčasnosti platnú zmluvu s poskytovateľom poistného servisu vypovedať. 

Termíny: - prehodnotiť do 15.7.2013

Vypovedať  zmluvu písomne do 15. 8.2013.

b) prehodnotiť mandátnu zmluvu s mandatárom SVB (Správa domov Medvecký) a v prípade potrieb  ju upraviť).

Termín do výročnej schôdze SVB Silván v r. 2013. ................................................

Bratislava 26.6.2013 Predseda návrhovej komisie

M.  Melíšková v.r.

 

..............................................

Člen návrhovej komisie

G. Janics, T. Opálek v.r.