ZÁPISNICA

 

zo  zhromaždenia  vlastníkov  bytov a nebytových priestorov konanej dňa 26.06.2013 v hlavnej sále Karloveského centra kultúry, na Molecovej ulici v Bratislave.

 

Prítomní: členovia spoločenstva „SILVÁN“ podľa priložených prezenčných listín.

 

Program: podľa priloženej pozvánky.

 

 

1)      Otvorenie zhromaždenia, prednesenie návrhu programu, voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, zapisovateľov   a overovateľov.

 

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Roman Gáťa, predseda Rady Spoločenstva Silván. Privítal prítomných a oboznámil s návrhom programu zhromaždenia. Vyzval prítomných, aby vyjadrili súhlas s predneseným návrhom a poprípade ho doplnili.

Program bol prítomnými jednomyseľne schválený. Ďalej predložil návrh na členov návrhovej komisie a mandátovej komisie, zapisovateľov a overovateľov a vyzval prítomných, aby vyjadrili s návrhom súhlas, poprípade ho doplnili. Návrh bol jednohlasne prijatý.

 

Mandátová komisia: pp. Marcinčin, Klusková,  Bartalská

Návrhová komisia: pp. Melišková, Janics, Opálek 

 

Zapisovateľky: pp. Suchá, Bojnáková

Overovatelia zápisnice: pp. Bujnová, Kraková

 

Zhromaždenia sa zúčastnilo z 342 vlastníkov bytov  58 vlastníkov, t.j. 16,95 %.

 

2)      Správa o činnosti  Rady spoločenstva  za rok 2012.

 

Ing. Gáťa predniesol správu o činnosti Rady spoločenstva za rok 2012.

Priebežná informácia je prílohou tejto zápisnice.

 

3)      Správa o činnosti Spoločenstva Silván za rok 2012.

 

Správu predniesol predseda spoločenstva Ing. Dušan Lukáč.

Správa je prílohou tejto zápisnice.

 

 

4)      Správa o hospodárení Spoločenstva Silván za rok 2012 a účovná závierka za rok 2012

     

Správu preniesol Ing. Ján Takács.  

Správa je prílohou tejto zápisnice.

  


5) Plán údržby a opráv na r. 2013 , použitie FPÚO.

            

Plán údržby a opráv predniesol predseda Ing. Lukáč.

Plán bol doplnený o revíziu plynu vo všetkých bytoch, v náklade cca 4 tis. €.  Ihneď sa hlasovalo aj o návrhu, že úhrada sa zrealizuje z FO, čo bolo jednohlasne zhromaždením prijaté. Realizácia revízie prebehne v septembri, o čom budú vlastníci vopred spoločenstvom informovaní.

Plán údržby a opráv na r. 2013, je prílohou tejto zápisnice.

 

6) Domový poriadok – informoval Takács, že Návrh Domového poriadku bol v predstihu dosť dlho k dispozícii vlastníkom bytov, ktorí takto mali možnosť dať k nemu pripomienky, Pripomienok bolo mnoho, predstavitelia spoločenstva ich akceptovali a zapracoval podľa svojho najlepšieho svedomia. Zmena Domového poriadku nie je vylúčená na najbližšom zhromaždení vlastníkov.

 

7)      Diskusia.

 

Kluska (11) – pripomienka k Domovému poriadku, ktorý bol k nahliadnutiu u vchodových dôverníkov. Navrhoval inú úpravu – menšie písmená.

 

Polách (1) – navrhol zavesiť Domový poriadok aj na www stránku spoločenstva. Spýtal sa na možnosť výmeny výťahových kabín. Odpovedal Takács, že Domový poriadok bude na webovej stránke a Lukáč, že kabínky sú zatiaľ v dobrom stave a závisí od financií spoločenstva, aby sa v budúcnosti inovovali, resp.vymenili.

 

Kraková (25) – na margo predošlého diskutujúceho upozornila, že kabínky výťahov sú vyhovujúce, netreba nič meniť, nakoľko moderné kabínky sú malé, ani detský kočík sa tam nezmestí. Odpovedal Lukáč, že v moderných kabínkach je aj nutnosť dvoch zatváracích dvier.

 

Hederová (21) – samozatvárač brány je hlučný. Odpovedal Lukáč, je treba dať objednávku na opravu. Ďalej upozornila na nebezpečné schody vedúce z ulice na terasu, ktoré sú v dezolátnom stave. Lukáč navrhol, aby obyvatelia domu schody nepoužívali. Nie je jasná inštitúcia, ktorej schody patria a je zodpovedná za tento stav – vec je v riešení. Takács pripomenul, že súdny proces s poškodenou, ktorá utrpela na schodoch úraz bude v dohľadnej dobe a tam by sa mala určiť zodpovedná inštitúcia.

 

Marcinčin (19) – zadné steny garáží môžu byť poškodené, koreňový systém nasadených stromčekov ju poškodzuje, ako aj slaná voda v zimnom období, keď sa solí terasa, hlavne rampy vedúce od brán na terasu. Navrhol zákaz solenia, alebo vytvorenie chodníka priamo okolo domu. Vyslovil spokojnosť s plotom pri vchode na terasu. Odpovedal Lukáč, že spoločenstvo zabezpečí vyhovujúci posypový materiál. Takács pripomenul, že sa solili len rampy keď bola poľadovica a bolo to nutné.

                                                        

Kraková (25)  - vyslovila názor, že by sa mali sadiť kríky len s plytkým koreňovým systémom.                                                      

 

              

                                          

 

 

Opálek (3) – nesúhlasil s výsadbou žiadnych kríkov, majú korene, ktoré narušujú izoláciu. Pochválil upravenú predzáhradku pred ich vchodom. K tomu sa pridal aj Lukáč, ktorý pochválil aj iné upravené predzáhradky a naopak pozastavil sa nad vchodmi, kde sa zatiaľ nenašiel nikto, čo by sa postaral o ich úpravu.

                                                          

 

Chloubová (7) – navrhla zákaz voľného pohybu psov na terase. Chodia tam cudzí ľudia so psami na voľno, títo znečisťujú predzáhradky. Tiež sa tam hrajú deti. Odpovedal Lukáč, že spoločenstvo dá objednávku na MÚ, aby sa tento zákaz realizoval formou nápisu pri vchodoch na terasu.

       

 

8) Návrh uznesení z rokovania zhromaždenia

 

Po prednesení návrhu uznesení predsedkyňou návrhovej komisie p. Meliškovou  Ing. Gáťa prikročil k hlasovaniu a to za každé uznesenie osobitne.

Jednotlivé body uznesenia boli jednomyseľne prijaté.

                                                  

 

9)      Záver

 

Rokovanie zhromaždenia ukončil Ing. Gáťa, ktorý prítomným poďakoval za účasť.

 

 

Zapísala: Suchá, Bojnáková v.r.


              

 

Overili: pp. Bujnová, Kraková v.r.

                   

 

 

 

Prílohy: - Správa o činnosti Rady spoločenstva za rok 2012

              - Správa o činnosti spoločenstva – predsedu SVB za rok 2012

              - Správa o hospodárení spoločenstva v roku 2012, účtovná závierka          

              - Plán údržby a opráv na r. 2013 – použitie FPÚO

              - Domový poriadok

              - Uznesenia

              - Prezenčné listiny