U z n e s e n i e

Z výročného zhromaždenia členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Silván zo dňa 13. 6. 2014

Miesto konania – hlavná sála  Karloveského centra kultúry na Molecovej ulici.

 

Počet bytov: 342, z toho  vo vlastníctve SBD IV Bratislava: 2 byty.

 

Pri hlasovaní na zhromaždení sa rozhodovalo hodinu po začatí schôdze nadpolovičnou väčšinou zúčastnených v zmysle § 14 ods. (2) zákona č. 182/1993 Z.Z. v súč.znení.

 

Zvolená mandátová  a volebná komisia: p. p.  Marcinčin, Melíšková, Abrhánová, Cvangová.

 

Zvolená návrhová komisia: p. Janics, Opálek, Máder.  

 

Zapisovatelia: p.  Suchá.

Overovatelia zápisnice: p.Bujnová, Bocková.

 

Počet prítomných : 106.

 

Percento účasti : 30,99 %

 

Zhromaždenie berie na vedomie a potvrdzuje:

 

1.      Výsledky volieb do orgánov spoločenstva v zložení:

 

-          predseda spoločenstva   Ing. Dušan Lukáč

 

-          podpredseda spoločenstva  Ing. Ján Takács

 

-          rada spoločenstva  Tibor Opálek, Inng. Roman Gáťa, Darina Bojnáková, Marta Suchá, Mária Krupcová.

 

2.      Výsledky volieb overovateľov (podpisov)  na  kontrolu písomného hlasovania: Jozef Múčka, Tibor Opálek,  Ľudovít Smolár, Iveta Poráziková, Georgína Štefeková, Darina Bojnáková,  Marta Suchá, Blažej Durža, Anton Marcinčín, Silvia Hederová, Michal Melíšek, Anastázia Kraková,  Anna Bujnová.

      

 Všetci členovia orgánov spoločenstva a overovatelia boli zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných.

 

Zhromaždenie schvaľuje:

1. Správu o činnosti rady spoločenstva a  výsledky kontrol za rok 2013.

2. Správu o hospodárení SVB za rok 2013 – ročnú účtovnú závierku, vyúčtovanie úhrad za plnenia. Úhrady do FPÚO a mesačné úhrad za plnenia, výšku príspevku (0,85 € za m2 a mesiac) do FPÚO za súkromné používanie spoločných priestorov na rok 2014. Platby do FS a odmeny funkcionárom  na úrovni roku 2013.

3.  Správu o činnosti SVB.

   4.  Plán údržby a opráv na rok 2014 – použitie FPÚO.

   5. Financovanie odstránenia zistených  závad na plynových rozvodoch v stupačkách (vodivé prepojenia)  zabezpečiť na náklady dodávateľskej firmy M2 BAU).

 

 Zhromaždenie ukladá:

1        Predsedovi spoločenstva :  

- v spolupráci s mandatárom, podpredsedom SVB a radou spoločenstva pripraviť a zabezpečiť podpis novej mandátnej zmluvy, ktorá presne vyšpecifikuje povinnosti a prácu mandatára a spoločenstva ako aj výšku úhrad za prácu mandatára.

                                                                     Do 31.7.2014

2  Predsedovi a podpredsedovi  SVB:

     - v súlade so zákonom, stanovami SVB a Zákonníkom práce vypracovať náplň práce všetkým voleným orgánom a funkcionárom SVB, tieto  uviesť do pracovných zmlúv.                                                       Do č.  31.8.2014

 

 

 

Bratislava 13.6.2014                                               .......................................... 

                                                                                            Predseda komisie (v. r.)

 

                                                                                             

 

       ........................................

          Overovateľ    (v. r.)                                                         .........................................

                                                                                            Člen komisie (v. r.)